Tuesday, 27 July 2010

അമ്മതൊട്ടിലുകളും വ്രദ്ധസദനങ്ങളും (കവിത)

കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടാത്ത
മാതാപിതാക്കൾക്ക്
അമ്മതൊട്ടിലുകളിൽ
ഉപേക്ഷിക്കാം


മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ടാത്ത
മക്കൾക്ക്
വ്രദ്ധസദനങ്ങളിൽ
ഉപേക്ഷിക്കാം


ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളാണ്
അരും വിഷമിക്കരുത്.

No comments: